BLOG

DODATEK WĘGLOWY

Dnia 11 sierpnia 2022r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Komu przysługuje dodatek

Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy o dodatku węglowym, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jeżeli w gospodarstwie wieloosobowym zostanie złożonych klika wniosków przez różne osoby, to uwzględniony zostanie tylko pierwszy złożony wniosek.

 

Jeden dom – dwie rodziny

Istotnym jest jednak, że jeżeli w budynku zamieszkuje jedna rodzina np. rodzice oraz syn wraz z rodziną, ale nie prowadzą razem gospodarstwa domowego, czyli osobno mieszkają (jedna rodzina na parterze, druga na piętrze), osobno robią zakupy itp., to każda z rodzin może złożyć odrębny wniosek. W takim wypadku na jeden dom będą dwa wnioski.

Na stronie rządowej znajduje się już wzór wniosku o dodatek, w którym należy wskazać wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa.  

 

Wniosek i wysokość dodatku

Wniosek składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Można złożyć go w sposób tradycyjny – papierowo, bądź drogą elektroniczną podpisując wniosek profilem zaufanym. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., i wynosi on 3.000,00 zł. Jest on wypłacany na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 

Mając na uwadze fakt, iż dodatek jest wypłacany w formie przelewu bankowego na rachunek wnioskodawcy, a ustawa nie przewiduje żadnej formy kontroli sposobu wydatkowania pieniędzy z dodatku, to w rzeczywistości dodatek ten może być przeznaczany przez niektóre osoby na inne cele, aniżeli nabycie węgla.  

 

W przypadku dalszych pytań o dodatek węglowy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice