BLOG

Dowody w postępowaniu cywilnym

Niniejszy wpis wskaże jakie dowody można zgłaszać w postępowaniu cywilnym i w jaki sposób dokonać prawidłowego zgłoszenia dowodu. Wyjaśni również, kiedy Sąd może odmówić przeprowadzenia dowodu oraz czym są tzw. „owoce zatrutego drzewa”.

 

Rodzaje dowodów

Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Fakty możemy wykazać poprzez dowód z:

  1. Dokumentów np. korespondencja, notatki, wiadomość e- mail, faktury;
  2. Zeznań świadków;
  3. Opinii biegłych czyli specjalistów np. opinia lekarza;
  4. Oględzin np. obejrzenie przez Sąd nieruchomości, samochodu;
  5. Przesłuchanie stron, jest to dowód z reguły przeprowadzany jako ostatni i nie jest obowiązkowy, co oznacza że jest możliwość wydania wyroku nawet bez słownego oświadczenia strony;
  6. Inne dowody np. odsłuchanie nagrania.

 

Wnioski dowodowe

Celem zgłoszenia dowodu należy oznaczyć środek dowodowy i fakty, które mają nim zostać wykazane, a w miarę potrzeby i możliwości – także termin i miejsce przeprowadzenia dowodu. Oznacza to, że jeżeli np. wnosimy o przeprowadzeni dowodu z zeznań świadka, należy wskazać imię i nazwisko świadka oraz jego adres do korespondencji. Następnie należy wskazać fakty jakie ten świadek ma wykazać.

Przykład 1

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Anny Kowalskiej zam.  ul. Fabryczna 2, Kraków, na fakt wykonania posadzki przez powoda, braku jej wad, braku zastrzeżeń pozwanego.

W sytuacji, gdy pragniemy aby Sąd sprowadził jakiś dokument, który ma stanowić dowód w sprawie należy wskazać, kto posiada ten dokument oraz jego adres do korespondencji.

Przykład 2

Wnoszę o dopuszczenie dowody z protokoły z dnia 10 czerwca 2022r., na fakt jego treści, braku wad posadzki, braku zastrzeżeń pozwanego. Dowód ten jest w posiadaniu Pani Anny Kowalskiej. Wnoszę o zwrócenie się przez Sąd do Anny Kowalskiej zam. ul. Fabryczna 2, Kraków, o wydanie protokołu z dnia 10 czerwca 2002r.

 

Pominięcie dowodu

Sąd może w szczególności pominąć dowód:

1) którego przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu;

2) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

3) nieprzydatny do wykazania danego faktu;

4) niemożliwy do przeprowadzenia;

5) zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania;

6) gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom art. 2351, a strona mimo wezwania nie usunęła tego braku (brak wskazanego wyżej właściwego wniosku dowodowego czyli oznaczenie dowodu + fakt jaki ma zostać wykazany).

Istotnym jest, że w tym zakresie Sąd może zmienić swoje postanowienie, czyli dowód który pierwotnie pominął, może następnie jednak dopuścić.

 

„Owoce zatrutego drzewa”

Dowody pozyskane z naruszeniem przepisów prawa określane są mianem owoców zatrutego drzewa. Do takich dowodów można zaliczyć np. nagrania rozmów telefonicznych, kiedy nasz rozmówca nie wiedział, że jest nagrywany, zdjęcia wykonywane z ukrycia. Na gruncie procedury cywilnej przedstawienie w postępowaniu dowodów pozyskanych w sposób nielegalny jest problematyczne z uwagi na fakt, iż brak jest przepisu, który wprost zakazuje przedstawiania tego rodzaju dowodów. Sądy różnie orzekają w zakresie takiego rodzaju dowodu, więc zawsze należy liczyć się z możliwością jego pominięcia.

 

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Kancelarią. 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice