BLOG

Inwestor i inspektor nadzoru inwestorskiego

Inwestor 

Każda osoba, która pragnie zrealizować jakieś przedsięwzięcie budowlane np. wybudować wymarzony dom, staje się w świetle prawa budowlanego inwestorem, a tym samym uczestnikiem procesu budowlanego. Inwestor jest równocześnie jedynym uczestnikiem procesu budowlanego, który nie musi posiadać odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.  

Obowiązki

Zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków inwestora należy zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 

Profesjonalna pomoc

Jako, że inwestor nie musi posiadać odpowiednich kwalifikacji, ma on możliwość zlecieć realizację swych obowiązków profesjonalistom. Celem pomocy w realizacji powyższych obowiązków inwestor może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego, bądź zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

W przypadku inwestycji skomplikowanych bądź wpływających na środowisko organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W pozostałych przypadkach ustanowienie inspektora jest dobrowolne.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Najogólniej ujmując, inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie inwestora. Podobnie jak kierownik budowy oraz projektant, obowiązany jest on posiadać  odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 

 

 

Obowiązki 

Wedle art. 25 Prawa budowalnego, do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Uprawnienia 

Celem realizowania powyższych obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego może:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice