BLOG

Jak rozwiązać umowę zlecenie

Umowa zlecenia

Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W związku z powyższym, umową zleceniem będzie zarówno zbieranie truskawek przez okres kliku miesięcy, jak i udzielenie jednej porady finansowej, czy też stała obsługa księgowa.

Treść umowy

W przypadku rozwiązania umowy najlepiej w pierwszej kolejności zapoznać się z samą umowę, albowiem mogą w niej być opisane sposoby zakończenia umowy. W przypadku braku w umowie zapisów dotyczących jej zakończenia lub braku umowy, możemy skorzystać z rozwiązań wskazanych w Kodeksie cywilnym.

Zapisy kodeksu

Kodeks cywilny przewiduje możliwość wypowiedzenia przez obydwie strony:

  1. dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie,
    – powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
    – w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom,
    – jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę;
  2. przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie,
    – gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Istotnym jest, że kodeks wprost wskazuje, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Możliwym jest, że umowa będzie precyzowała okres wypowiedzenia np. możliwość zakończenia umowy z 7 dniowym wypowiedzeniem, wówczas umowa zakończy się jak upłynie 7 dni od dnia oświadczenia o zakończeniu umowy.

Zwłoka

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Odmowa wykonania

Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

Kodeks cywilny przewiduje również inne sytuacje umożliwiające zakończenie umowy.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt z Kancelarią.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice