BLOG

Kierownik budowy- prawa i obowiązki

W poprzednich wpisach omawiane były umowy budowlane, wady prac budowlanych oraz dokonano analizy odbioru prac budowlanych. Niniejszy artykuł wyjaśni jakie prawa i obowiązki ma jeden z najważniejszych uczestników inwestycji budowlanej – kierownik budowy. 

 

Wykształcenie i doświadczenie 

Kierownik budowy jest wymieniony w Prawie budowlanym jako jedna z samodzielnych funkcji na budowie. Istotnym jest, że tę funkcję mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 

Obowiązek ustanowienia 

Ustanowienie kierownika budowy jest obowiązkowe w następujących przypadku wykonywania robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 42 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

 

Obowiązki kierownika budowy 

Zgodnie z art. 22 Prawa budowlanego, do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  1. a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  2. b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

Z powyższego wynika, iż do praw i obowiązków kierownika należy szeroko pojęte kierowanie pracami budowlanymi i ich właściwa dokumentacja. Obowiązkiem kierownika budowy jest również realizacja prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku realizacji prac w sposób sprzeczny z projektem  bądź w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia jest on natomiast obowiązany niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić inwestora bądź właściwy organ.

Kierownik robót 

W przypadku dużych inwestycji obok kierownika budowy ustanawia się kierowników robót, do których odpowiednio stosuje się powyższe zapisy.

 

Odpowiedzialność 

Za realizację swych obowiązków kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową opisaną rozdziale 10 Prawa budowlanego.

 

 

 

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice