BLOG

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria adwokacka adw. Natalia Skowrońska, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 49a, 43- 190 Mikołów, e-mail: adwokatskowronska@outlook.com, tel. +48 510 490 004.

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy.

Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony praw.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych

Nie dotyczy

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało nie możliwością realizacji umowy.

Odbiorcy danych:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice