BLOG

Odszkodowanie za brak wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowe wypłacanie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie bądź uiszczenie niepełnego wynagrodzenia możemy dochodzić należnego wynagrodzenia w sądzie.
Pamiętać jednak należy, iż pracodawca który nie wypłaca w całości wynagrodzenie w ustalonym w terminie w sposób ciężki narusza swoje podstawowe obowiązki już od dnia następnego po terminie płatności. Naruszenie to trwa również przez kolejne dni. Zgodnie z art. 55 § 11 Kodeku pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
W związku z powyższym, w przypadku gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenie z uwagi na nieuiszczenie przez pracodawcę wynagrodzenia, może dochodzić nie tylko należnego mu wynagrodzenia, ale również odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice