BLOG

Odwołanie od decyzji administracyjnej

 

 

Od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przysługuje nam odwołanie do organu wyższego stopnia.  

Zawsze warto zapoznać się z pouczeniami zawartymi na końcu decyzji, w których organ wskazuje do kogo i jak się odwołać.

 

Forma odwołania

Kodeks postępowania administracyjnego nie wskazuje żadnej konkretnej formy odwołania. Zgodnie z art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

W odwołaniu należy więc wskazać, że nie zgadzamy się z decyzją w całości, bądź że nie zgadzamy się z jakąś jej częścią. Natomiast jeżeli mamy konkretne zarzuty np. nie przesłuchano świadka, nie dokonano oględzin, to warto nasze zastrzeżenia przedstawić. Podobnie jeżeli w naszej ocenie organ pewnych okoliczności nie uwzględnił, bądź niewłaściwie je zinterpretował . Powyższe zastrzeżenia należy uzasadnić.

Istotnym jest, że do odwołania możemy załączyć dowody np. pisma które w naszej ocenie są istotne dla rozpoznania sprawy, bądź wskazać że wnosimy o przesłuchanie świadka lub przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ważne aby umotywować dlaczego dowód taki należy przeprowadzić.

 

Termin i miejsce złożenia odwołania

Odwołanie kieruje się do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, co oznacza że wysyłamy je na adres organu wydającego zaskarżoną decyzje. Termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzja miała formę ustną, to termin 14 dni należy liczyć od jej ogłoszenia.

 

Wykonanie decyzji i zrzeczenie się prawa do odwołania

Wniesienie odwołania powoduje, że decyzja nie ulega wykonaniu, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  1. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności;
  2. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

 

Decyzja nie ulega również wykonaniu w okresie 14 dni na wniesienie odwołania, jednak i tu są dwa wyjątki:

  1. wszystkie strony zrzekły się odwołania;
  2. decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

 

Instytucja zrzeczenie się prawa do odwołania ma istotne znaczenie w sytuacji gdy decyzja jest dla nas korzystna i zależy nam na szybkim jej wykonaniu np. decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

Działania organu I instancji

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Podobnie w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

Jeżeli organ pierwszej instancji nie uwzględni odwołania, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 

Działania organu odwoławczego

Organ odwoławczy rozpoznając odwołanie ma możliwość przeprowadzenie dowodów wskazanych przez odwołującego. Organ może również wstrzymać wykonanie decyzji wydanej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Organ odwoławczy po rozpoznaniu odwołania wydaje decyzje, w której:

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.

Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

 

Zakaz orzekania na niekorzyść

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 

W przypadku wątpliwości co do treści odwołania, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 

 

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice