BLOG

Podróż służbowa

Artykuł wskazuje, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową oraz jak ustala się należności z tytułu podroży służbowej.

 

Definicja podróży służbowej

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu cywilnego, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Powyższe oznacza, że podróż służbowa to wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy:

– poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub

– poza stałym miejscem pracy.

Kodeks pracy wyróżnia pojęcie miejsca pracy, które wskazuje się w umowie o pracę oraz pojęcie stałego miejsca pracy, które stosuje się przy podróżach służbowych. Tym samym nie możemy na potrzeby podróży służbowej utożsamiać siedziby pracodawcy wynikającej z dokumentów, z rzeczywistym miejscem wykonywania pracy.

Podróżą służbową będzie wykonywanie zadań służbowych na polecenie pracodawcy, przy czym dla celów określenia podroży służbowej należy rozróżnić:

  1. świadczenie pracy w siedzibie pracodawcy, wówczas wyjazd poza siedzibę będzie wyjazdem służbowym;
  2. świadczenie pracy poza siedzibą pracodawcy, ale w jednym stałym miejscu, wówczas wyjazd poza stałe miejsce świadczenia pracy będzie stanowić podróż służbową;
  3. ruchome miejsce pracy, czyli stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy np. akwizytorzy, wówczas rodzaj pracy wyłącza możliwość realizacji podróży służbowej, jednak nie zawsze gdyż np. w sytuacji wskazania w umowie, że miejscem pracy jest województwo śląskie, to wyjazd poza to województwo może być uznany za podróż służbową.

 

Należności z tytułu podróży służbowej

Pracownicy sfery budżetowej

Kodeks pracy wskazuje, że jedynie pracownicy sfery budżetowej mają określone prawnie zasady określania należności z tytułu podróży służbowej, albowiem wedle art. 775 § 2 Kodeksu pracy, zasady przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów podróży służbowej pracownikom sfery budżetowej oraz ich wysokość określają przepisy rozporządzenia z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Określa ono wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zarówno z tytułu krajowej, jak i zagranicznej podróży służbowej.

Pozostali pracownicy

W stosunku do pracowników zatrudnionych u pozostałych pracodawców, warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Istotnym jest, że postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu z Kancelarią.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice