BLOG

Pozew o zapłatę – jak napisać, co powinien zawierać

Kiedy dłużnik nie odpowiada na kolejne wezwania, pozostaje nam skierowanie sprawy do sądu, celem pozyskania wyroku umożliwiającego nam egzekucję długu przez komornika. W pierwszej kolejności należy skompletować całą dokumentację związaną ze sprawą, a w szczególności zamówienie/ umowę, faktury, wezwania do zapłaty oraz inne posiadane dokumenty, w tym korespondencję mailową.

Jaki sąd ?
Kolejnym krokiem jest ustalenie sądu do którego sprawę należy skierować. Według ogólnej zasady winien być to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. W przypadku gdy z dłużnikiem łączy nas pisemna umowa, należy ustalić czy w umowie nie określono sądu właściwego do rozstrzygania sporów.

Jakie dane podać?
W pozwie podajmy dane nasze oraz dłużnika. Koniecznym jest wskazanie następujących danych:
– imiona i nazwiska lub nazwy stron;
– oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron;
– numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeżeli strona taki numer posiada).

We wstępie wskazujemy również wartość przedmiotu sporu czyli kwotę jakiej dochodzimy zaokrąglając ją w górę do pełnego złotego.

Co po wstępie
Następnie podajemy tytuł pisma czyli pozew o zapłatę i wskazujemy czego żądamy. Należy również wskazać datę wymagalności roszczenia. Kolejnym etapem jest przedstawienie dowodów, na których opieramy swoje żądanie czyli faktury, umowy itd., ze wskazaniem jakie fakty ma dany dowód wykazać np. wnoszę o dopuszczenie dowodu z faktury XYZ na fakt wysokości roszczenia. W pozwie należy zawrzeć również informację, czy podjęto mediację w sprawie lub podjęto próbę innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W tym przypadku należy wskazać, że do dłużnika były kierowane wezwania do zapłaty, a ten nadal nie uiścił żądanej kwoty. Ostatnim etapem jest uzasadnianie, gdzie opisujemy dokładanie stan faktyczny. Na koniec pozew podpisujemy, dołączamy dowody i przesyłamy do sądu w dwóch egzemplarzach.

Opłaty
Pozew podlega opłacie, której wysokość zależy od dochodzonej należności. Opłatę należy uiść na rachunek bankowy sądu, do którego kierujemy pozew.

Dodatkowe elementy pozwu
Podkreślić należy, iż pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice