BLOG

Problemy z prawidłową realizacją kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem- prawo i obowiązek rodzica

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W orzeczeniach i ugodach zawartych pomiędzy rodzicami często szczegółowo określone są zasady odbywania kontaktów poprzez wskazanie dni, godzin, miesięcy itd. kiedy dziecko winno przebywać z danym rodzicem. W sytuacji gdy, jeden z rodziców narusza ustalone zasady kontaktu możliwym jest skierowanie wniosku do sądu o nakazanie zapłaty oznaczonej sumy w przypadku niewłaściwego wykonywania porozumienia co do kontaktów.

 

Zapłata oznaczonej sumy za naruszenie kontaktów z dzieckiem

Aby zastosować powyższą procedurę musi istnieć orzeczenie, ugoda zawarta przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Zagrożenie nakazaniem zapłaty dotyczy następujących sytuacji:
1. osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, wówczas sąd opiekuńczy zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku;
np. dziecko na stałe mieszka z matką, ta utrudnia lub uniemożliwia realizację ustalonych kontaktów z ojcem dziecka, wówczas matka będzie obowiązana to zapłaty oznaczonej sumy na rzecz ojca dziecka w przypadku wystąpienia naruszenia;
2. osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, wówczas sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje,
np. dziecko na stałe mieszka z matką i ma ustalone kontakty z ojcem, ojciec narusza postanowienia w zakresie kontaktów, wówczas ojciec będzie zobowiązany zapłacić oznaczoną sumę na rzecz matki.

 

Przebieg postępowania

Przedmiotowe postępowanie ma zastosowanie nie tylko w sprawach dotyczących kontaktów rodziców z dzieckiem, lecz również innych osób np. z rodzeństwem czy dziadkami.
Postępowanie jest dwuetapowe, etap pierwszy polega na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej skierowanym do osoby, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje ciążące na niej obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Etap drugi polega na nakazaniu zapłaty tej sumy. Oczywiście możliwym jest ograniczenie postępowania do jednego etapu, w sytuacji gdy po zagrożeniu nakazaniem zapłaty, dalsze naruszenia nie występują i kontakty są realizowane zgodnie z orzeczeniem czy ugodą.

 

Zasady zapłaty

Wysokość sumy pieniężnej nie jest ustawowo określona i zależy od możliwości majątkowych danej osoby. Sąd w toku postępowania będzie ustalał. Zapłata kwoty orzeczonej przez sąd opiekuńczy następuje do rąk osoby, której prawo do kontaktu z dzieckiem zostało naruszone. Tak więc, gdy naruszenia obowiązków dokonała osoba, pod której pieczą dziecko przebywa, zapłata oznaczonej sumy następuje do rąk osoby uprawnionej do kontaktu. W przypadku naruszenia obowiązków przez osobę uprawnioną do kontaktu albo osobę, której kontaktu zakazano – do rąk osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice