BLOG

Projektant w toku procesu budowlanego

W poprzednim poście omawiane były prawa i obowiązki kierownika budowy, w tym poście skupimy się na kolejnym uczestniku procesu budowlanego- projektancie.

 

Wykształcenie 

Projektant czyli powszechnie znany architekt jest kolejnym uczestnikiem procesu budowlanego. Podobnie jak w przypadki kierownika budowy, tę funkcję mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego.

 

Prawa i obowiązki 

Zapis art. 20 Prawa budowlanego, wskazuje na podstawowe obowiązki projektanta, do których zalicza się:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;

3) wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez powyższe osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;

4) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

5) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

6) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

7) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

8) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 i 471).

 

Nadzór autorski 

W toku budowy projektant na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej sprawuje nadzór autorski w zakresie:

  1. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prawa projektanta 

W ramach realizacji swych obowiązków projektant ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 

Zmiany projektu budowlanego 

Istotnym jest, iż w przypadku jakikolwiek zmian w projekcie budowlanym to projektant decyduje czy jest to zmiana nieistotna, czy też istotna. W przypadku zmiany istotnej,  koniecznym jest wystąpienie o wydanie decyzji o zmianie pozwalania na budowę.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice