BLOG

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Kodeks pracy przewiduje trzy typy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia:

  1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika;
  3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika.

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Zapis art. 52 Kodeksu pracy wskazuje trzy sytuacje, w których możliwym jest tzw. dyscyplinarka:

  1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Istotnym jest, iż w każdym powyższym przypadku na podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia pracodawca ma jeden miesiąc od momentu, gdy dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Kodeks pracy w artykule 53 wskazuje na dwie okoliczności kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

       a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

    b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące –         gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy           pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może jednak nastąpić:

–  w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,

– w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku;

– po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  1. zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  2. pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

W przypadku rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Wysokość odszkodowania odpowiada wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. W przypadku, gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenie z uwagi na nieuiszczenie przez pracodawcę wynagrodzenia, może dochodzić nie tylko należnego mu wynagrodzenia, ale również odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice