BLOG

Umowa na czas określony – jak długo może trwać?

Kodeks pracy wskazuje, że umowę o pracę można zawrzeć na czas nieokreślony i czas określony, jednocześnie ustawodawca wskazuje, że ilość umów na czas określony i czas na jaki są zawarte jest oznaczony.

 

Ilość umów i czas ich trwania 

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Powyższe oznacza, że czas zatrudnienia na podstawie jednej umowy u danego pracodawcy nie może przekraczać 33 miesięcy i podobnie łączny czas w przypadku dwóch lub trzech umów. Zawarcie większej liczby umów jak i przekroczenie wskazanego okresu jest niedopuszczalne. W obu przypadkach przekroczenie długości lub liczby – powoduje automatyczne, z mocy prawa, przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony.

Przekształcenie umowy 

W związku z powyższym, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie jest koniecznym zawieranie umowy na czas nieokreślony, albowiem zmiana ta ma miejsce z mocy prawa czyli automatycznie.

Wyłączenia

Istotnym jest jednak, iż powyższego rozwiązania, nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Powyższe nie ma również zastosowania w przypadku umowy o pracę na okres próbny, gdyż nie stanowi ona umowy na czas określony, a jest odrębnym rodzajem umowy.

 

 

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.  


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice