BLOG

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

W ostatnim czasie wielu Polaków nieodpłatnie udostępnia swoje mieszkania przybywającym uchodźcom. Celem zabezpieczenia interesów obu stron przedstawiam prostą umowę użyczenia lokalu mieszkalnego. 

Umowa przewiduje bezpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej wersji umowy przewidziano konieczność ponoszenia opłat, np. media, przez osobę biorącą lokal w użyczenie, jednak zapis ten możemy zmienić wskazując, że to użyczający będzie ponosił te koszty. Możliwym jest również wskazanie, że użyczający będzie ponosił koszty przez pierwszy miesiąc, a potem obowiązek ten przejdzie na drugą stronę. 

 

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w dniu ………………………………. w ………………………….. pomiędzy:
1.………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Użyczającym”
a
2. ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Biorącym w użyczenie”.

Przedmiot użyczenia. Przekazanie Lokalu.

1. Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie lokal mieszkalny położony w ………………… przy ul. ……………………………………………………………, a Biorący w użyczenie bierze lokal w użycie.
2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem lokalu określonego w ustępie powyżej.
3. Przekazanie lokalu Biorącemu w użyczenie nastąpi w dniu ……………………………
4. W chwili przekazania strony podpiszą protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, który określać będzie faktyczny stan lokalu w chwili jego przekazania. Załącznik ten stanowi integralną część umowy.

Korzystanie z Lokalu

Lokal będzie wykorzystywany przez Biorącego w użyczenie wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Dostęp do Lokalu

1. W Okresie Użyczenia Biorącemu w użyczenie przysługiwać będzie wyłączne prawo do niezakłóconego korzystania z Lokalu.
2 . Użyczającemu przysługuje prawo wstępu do lokalu w celu sprawdzenia stanu lokalu, a Biorący w użyczenie zobowiązuje się zapewnić dostęp Użyczającego do Lokalu.

Obowiązki Biorącego w użyczenie

1. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do:
a) utrzymywania lokalu w niepogorszonym stanie technicznym,
b) przestrzegania regulaminu budynku w którym znajduje się lokal mieszkalny,
c) dokonywania terminowego opłacania kosztów związanych z korzystaniem z lokalu w zakresie opłat za: zużycie ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu oraz opłat za świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu.
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii instalacji lub urządzeń technicznych Biorący w użyczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Użyczającego o wystąpieniu awarii.

Okres Użyczenia. Wypowiedzenie Umowy

1. Lokal będzie użyczony Biorącemu w użyczenie na czas nieoznaczony począwszy od dnia przekazania lokalu.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Użyczający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej Umowy.

Zwrot Lokalu

1. Biorący w użyczenie zwróci lokal Użyczającemu najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy. Z dniem rozwiązania Umowy Biorący w użyczenie zwróci Lokal czysty, w dobrym stanie, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania, i kompletny pod
względem elementów wyposażenia lokalu wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym.
2. W dniu zwrotu lokalu zgodnie z Umową Strony sporządzą i podpiszą protokół zdawczo – odbiorczy, w którym opisany zostanie szczegółowo stan lokalu na dzień rozwiązania Umowy.
3. Najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy Biorący w użyczenie zwróci Użyczającemu wszystkie klucze i karty dostępu do lokalu.

Postanowienia końcowe 

1. Bez uprzedniej zgody Użyczającego Biorący w użyczenie nie jest uprawniony do udostępniania lokalu w całości lub w części osobom trzecim.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawowe, w tym ustawy – Kodeks cywilny.
4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
5. Umowa została przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik:
– Protokół zdawczo – odbiorczy.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice